Податок на прибуток підприємств: порядок розрахунку та сплати.

Податок на прибуток підприємств - це прямий податок, сплачуваний підприємствами з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також із прибутку від орендних операцій, роялті та від позареалізаційних операцій.

Згідно зі ст. 151.1 та п. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПК передбачено поступове зниження ставки податку на прибуток до 16% (з 01.04.11 р. застосовується ставка - 23%; з 0101.12 р. - 21%; з 01.01.13 р. - 19%; з 01.01.14 р; - 16%). Слід підкреслити, що прибуток за підсумками діяльності у І кварталі 2011 року оподатковується за ставкою 25%.

Об'єкт оподаткування: прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який Податок на прибуток підприємств: порядок розрахунку та сплати. визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду

Виходячи з визначення терміну скасовано застосування таких понять як валовий дохід, валові витрати; амортизація увійшла до складу собівартості.

Скасовано правило «першої події». Доход визнається за датою переходу права власності на товари (роботи) послуги.

Тимчасово до 1 січня 2015 року звільняється від оподаткування прибуток підприємств поліграфії від виготовлення книжкової продукції.

Приклад щодо податку на прибуток. Валовий дохід підприємства складає 150 000 грн. Валові витрати – 120 000 грн. Амортизація – 10 000 грн. Податок на прибуток складає (150 000 – 120 000 – 10 000) * 25% = 5 000 грн. Визначимо суму податкового навантаження.

Податкове навантаження складає (5 000 / 150 000)*100% = 3,33 %

Податок на прибуток Податок на прибуток підприємств: порядок розрахунку та сплати. підприємств, який стягується в Україні, має дуже значне фіскальне значення, чим відрізняє­ться від аналогічних податків в економічно розвинутих країнах. Податок на прибуток підприємств крім значного фіскального значення має й широкі можливості для регулювання і стимулю­вання підприємницької діяльності. Цеп вплив може здійснюва­тись як завдяки диференціації ставок оподаткування по різних видах діяльності, так і завдяки наданню пільг у виробництві прі­оритетних товарів- Але в нашій країні можливості щодо викорис­тання податку на прибуток як регулюючого фактора дещо обме­жено ного великим бюджетним значенням.

Платниками податку на прибуток підприємств є резиденти – суб’єкти господарської діяльності, громадські та інші підприємства, організації, які здійснюють Податок на прибуток підприємств: порядок розрахунку та сплати. діяльність для одержання прибутку як на території України, так і за її межами. Філії можуть самостійно сплачувати податок, нерезиденти, що одержують доходи на території України. Об’єктом оподаткування є Валові доходи – Валові витрати – Амортизація. Структура валових дододів – це виручка від реалізації продукції мінус ПДВ, прибуток від операцій з цінними паперами та директивами, одержані штрафи, асигнування з бюджету, дотації, державне мито за рішенням суду.

Платниками податку на прибуток є - із числа резидентів - суб'єкти підприємницької (господарської) діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, що здійснюють діяльність, направлену на отримання прибутку як на території України, так і за Податок на прибуток підприємств: порядок розрахунку та сплати. її межами;- з числа нерезидентів - фізичні чи юридичні особи, створені у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи із джерелом їх, походження з України;

- філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку з числа резидентів, Ідо не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади. Платник податку, що має такі філії, може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку та сплачувати податок до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій, а також до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням. При цьому податок зменшується на суму, сплачену до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філії;

- управління залізниці Податок на прибуток підприємств: порядок розрахунку та сплати. та підприємства залізничного транспорту, їх, структурні підрозділи;

- постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні або виконують агентські (представницькі) функції для таких нерезидентів або їх засновників;

- Національний банк України та його установи.1.1. Об'єкти оподаткування Об'єктом оподаткування є прибуток, що визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на:- суму валових витрат платника податку;- суму амортизаційних відрахувань.

1.2. Валовий дохід - загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України , її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за Податок на прибуток підприємств: порядок розрахунку та сплати. їх межами.


documentbbyezin.html
documentbbyfgsv.html
documentbbyfodd.html
documentbbyfvnl.html
documentbbygcxt.html
Документ Податок на прибуток підприємств: порядок розрахунку та сплати.